lucan sarsfields gaa club

Notai Cumainn Na Sairsealaigh Leamhcain

March 10, 2021

Lá Féile Pádraig 2021 sona daoibh!

Fáilte chuig ar n-eagrán speisialta de “Notaí Cumainn” Na Sáirséalaigh Leamhcáin, ag ceiliúradh “Seachtain na Gaeilge”


An fhéile Ghaeilge is mó in Éirinn agus ar fud an domhain!

Is féile idirnáisiúnta Ghaeilge í Seachtain na Gaeilge le Energia, atá ar an gceiliúradh is mó dár dteanga agus dár gcultúr dúchais a bhíonn ar siúl in Éirinn agus in go leor tíortha eile gach bliain. Is le gach duine an Ghaeilge, is le gach pobal Seachtain na Gaeilge  - Bain Triail Aisti – Surprise Yourself www.snag.ie   

Happy St Patricks Day 2021

Welcome to this special edition of Lucan Sarsfields GAA Club Notes, celebrating “Seachtain na Gaeilge”


The biggest Irish language celebration in Ireland and around the world!

Seachtain na Gaeilge with Energia is an International Irish language festival, and one of the biggest celebrations of our native language and culture that takes place each year in Ireland and in many other countries. Irish is for everyone. Seachtain na Gaeilge is for everyone - Bain Triail Aisti – Surprise Yourself www.snag.ie  Teachtaireacht ó Uachtarán an Chumainn


Sa tseachtain seo, tá Lá na Máthar agus Lá Idirnáisiúnta na mBan, ag ceiliúradh ról traidisiúnta na mban mar lucht déanta tí agus tuismitheoirí, mar aon le róil na mban ar fud gach réimse den saol nua-aimseartha, lena n-áirítear gnó, na healaíona, leigheas, eolaíocht agus, ar ndóigh, spórt. Is sampla iontach den dul chun cinn é an fás iontach le déanaí ar rannpháirtíocht i bPeil Ghaelach na mBan agus Camógaíocht, mar atá go deimhin an méadú ar an gcaighdeán sa dá spórt. Tá rannán rathúil na mban ag ár gClub atá ag fás agus ag feabhsú i gcónaí i gcáilíocht agus in iomaíochas, agus líon na n-imreoirí ban anois 44% den iomlán. Lasmuigh de réimse na himeartha, tá bainistíocht ár gClub feabhsaithe go mór mar gheall go bhfuil ceannairí mná láidre ann, i gcúrsaí oiliúna agus gnó, i riarachán cluichí agus saoráidí, in airgeadas agus in oibríochtaí ginearálta an chlub. Tá na laethanta, nuair a chonacthas do mhná nach raibh iontu ach na geansaithe a ní agus na ceapairí a dhéanamh, imithe go deo.


Tá Covid-19 tar éis deireadh a chur le gníomhaíochtaí cluichí club agus tá go leor dúshlán tugtha do chlubanna agus do phobail CLG. D'fhreagair Lucan Sarsfields, ag cur ár n-áiseanna ar fáil le haghaidh tástála Covid-19, ár n-imreoirí fásta ag siopadóireacht do bhaill leochaileacha inár bpobal, ag tacú le raon tionscnamh sláinte agus folláine ar líne, chomh maith le bheith ag obair (ar aon dul le srianta Covid-19) urraitheoirí corparáideacha nua a fháil agus ár saoráidí a fheabhsú agus a leathnú. B’fhéidir go bhfuil ár bhfoirne ag gníomhú, ach ní raibh spiorad na foirne riamh níos airde.

Ag guí Lá Fhéile Pádraig sona agus lánsábháilte agaibh go léir.         Na Sáirséalaigh Abú!


Caitlín De Róiste


Message from the Club President

This week contains Mother’s Day and International Womens’ Day, celebrating the traditional role of women as homemakers and parents, together with womens’ roles across all spheres of modern life, including business, the arts, medicine, science and, of course, sport.  The recent phenomenal growth in participation in Ladies Gaelic Football and Camogie is an excellent example of progress, as indeed is the increase in the standard in both sports.  Our Club has a thriving ladies’ section that is constantly growing and improving in quality and competitiveness, with the number of female players now 44% of the total.  Off the field of play, the management of our Club has been hugely enhanced by the presence of strong female leaders, in coaching and team affairs, in games and facilities administration, in finance and general club operations.  The days when women were seen as only washing the jerseys and making the sandwiches are gone for ever.

Covid-19 has brought club games activities to a halt and delivered many challenges to GAA clubs and communities.  Lucan Sarsfields has responded, making our facilities available for Covid-19 testing, our adult players doing shopping for vulnerable members of our community, supporting a range of online heath and fitness initiatives, as well as working (in line with Covid-19 restrictions) to secure new corporate sponsors and to improve and expand our facilities.  Our teams may be out of action, but our team spirit has never been higher.

Wishing you all a Happy and Safe Saint Patrick’s Day                      Na Sáirséalaigh Abú!

Kathleen RocheTeachtaireacht ó ár gCathaoirleach, Colm Farrell

Buíochas le Michele Uí Bhuachalla, Oifigeach Gaeilge, a rinne an t-aistriúchán


Lá na Máithreacha atá ann an Domhnach beag seo, 14ú Márta, agus ba mhaith linn lá iontach a ghuí ar Máithreacha agus Seanmháireacha Na Sáirsléalaigh Leamhcáin. Chomh maith le sin, ba mhaith linn Lá Fhéile Pádraig a ghuí ar gach baill agus pátrún de Na Sáirsléalaigh Leamhcáin. Ag an am seo, an bhliain seo caite, ní raibh a fhios againn go mbeadh ár dara ceiliúradh de Lá Fhéile Pádraig ciorraithe. Ach, tá súil againn go mbeidh muid in ann é a cheiliúradh go hiomlán an bhliain seo chugainn.


Tá an dianghlásáil beagnach thart, agus le na trathnóna ag fáil níos faide, caithfaidh muid fanacht go fóil.  Ní bheidh sé  ró-fhada go dtí go bhfuilimid ar ais ag traenáil, ar a laghad. Cinnte, go gcaithfaidh muid fanacht leis an bhfógra ar an 5ú lá de Mhí Aibreán, agus leanfaidh muid cibé treoirlínte a fhlilseofar an CLG ina dhiaidh sin.  Ach, de réir mar a fheabhsaíonn an aimsir, agus le níos mó daoine ag fáil an vacsain, caithfimid a bheith dóchasach go bhfuil an chuid is measa taobh thiar dúinn agus beidh muid in ann ár bhfoirne a fhéiceáil arís, ag imirt ar son ár gclub, nuair a thagann an samhradh.A message from the Chairman, Colm Farrell.

Next Sunday March 14th is Mother’s Day, and we’d like to wish all Mothers and Grandmothers of Lucan Sarsfields GAA Club a great Mother’s Day. We would also like to wish all members and patrons of Lucan Sarsfields a great St. Patrick’s day. Little did we think at this time last year that a second St. Patricks Day celebration would be curtailed, but at least we can be assured that we should be able to celebrate fully next year.


We’ve made it through the worst part of lockdown, and as the evenings lengthen, we must still hang in there; we are not that far away from, at least, a return to training. Of course we’ll have to wait for the announcement on April 5th and we will, of course, adhere to the GAA guidelines that will be published in shortly thereafter, but, as the weather improves, and the vaccine gets rolled out, we have to remain optimistic that the worst is behind us and we will get to see all our teams representing our club come the summer.
Lá Fhéile an Mháthair – 14ú Márta

Buíochas le Kellie Ní Bhriain (Camogaíochta agus Peil na mBan Faoi 16) a rinne an t-aistriúchán


Máthair Iontach

le Pat O’Reilly


Rinne Dia máthair iontach,
Máthair nach eiríonn sean riamh;
Rinne Sé a meangadh as solas na gréine,
Rinne Sé a croí as ór glan;
Ina súile chuir Sé réaltaí geallta lonracha,
Ina cuid pluca tá luisne le fheiceáil;
Rinne Dia bean iontach
Agus thug Sé an mháthair sin dom.

Wonderful Mother

by Pat O’Reilly


God made a wonderful mother,
A mother who never grows old;
He made her smile of the sunshine,
And He moulded her heart of pure gold;
In her eyes He placed bright shining stars,
In her cheeks fair roses you see;
God made a wonderful mother,
And He gave that dear mother to me.


Is cosúil le bláth í an mháthair, gach ceann álainn agus uathúil….


A mother is like a Flower, each one beautiful and Unique….


Lá na Máithreacha Sona do na Máithreacha Na Sáirséalaigh Leamhcáin go léir.


To all mothers for the hugs, for the cheers of encouragement, for being there - win, lose or draw, in all seasons and weathers;  for putting up with us during the lockdown; Lá na Máithreacha Sona daoibh!Slíocht as “Nuacht na Sairsealaigh” 20ú Márta 1966

le Don Dairdis

Buíochas le Bláthnaid Ní Dhúibhir (Camogaíochta agus Peil na mBan Faoi 16 ) a rinne an t-aistriúchán


Lean agus bí páirteach do chluichí ghaelacha, cén fáth? Nach mbeadh sé níos fearr dúinn cluiche a athnítear agus imrítear go hidirnáisiúnta a roghnú in Éirinn? Nach gcabhródh sé le cur chun cinn Éire i dtíortha thar lear, dá mbeadh muid in ann foireannacha ar mbarrchumaisc a chuir amach go hidirináisiúnta? Tá foireannacha Éireannacha ann gur bhain amach cliú, cáil agus oineach amach thar lear cheana. Cén fáth nach leagann na himreoirí Gaelacha a gcluiche uathu agus triail a bhaint as cluichí le níos mó le rá agus as sin, níos mó acmhainní a fháil do na gcluichí seo? Cheistítear, freagraítear agus labhraítear faoi na ceisteanna seo i mbealach amháin nó bealach eile gach uair a thagann grúpa Éireannaigh le chéile agus bíonn an comhrá acu faoi spórt in Éirinn. Le rá go bhfuil smaoineamh amháin ceart agus an smaoineamh eile mícheart, is rud tharr a bheith míthreorach í sin. Tá ceart ag uile dhuine a dtuairim féin a bheith acu agus tá ceart acu roghnú nó tacaíócht a thabhairt do pé cluiche ba mhian leo. Ach fós is féidir rá go bhfaigheann gach náisiúin tairbhe as a spórt agus caitheamh aimsire féin. Má tá tíortha mar an Bhreatain, an Iodáil, agus an Astráil ar fad bródúil -agus tá siad- as cruicéad, sciáil agus leadóg, níl fáth ar bith ann nach chóir dúinn a bheith bródúil as ár gcluichí ghaelacha féin - Iomáint, Camógaíocht, Peil agus Liathróid Láimhe. Chun ár gcluiche a fhágáil chun bás nó chun é a chuir mar an dara tábhacht beadh sé ag fhágáil ár gcuid náisiúin chun lean ar aghaidh gan a gcúlra agus timpeallacht nádúrtha agus an bheirt acu mar fhachtóirí ríthábhachtacha. Bheadh Éire mar staid amháin eile- píosa beag eile ar an domhain le rud ar bith chun taispeáint gur fíor Éireannaigh í. Freisin, ní rud fíor é go bhfuil cluichí Gaelacha níos oiriúnaí don mheon Éireannach ná aon cluiche eile. Tá sé amhrasach go mbeidh Éireannaigh mar ghrúpa in ann baint amach an méid scil chéanna i spórt eile is a bhain siad amach ina gcuid cluichí féin, ach go háirithe iománaíocht. Fiú tá daoine ó náisiúnaí difriúla gur fhéach ar ár gcluichí agus a raibh in ionadh ar an cluiche agus an scil atá bainteach leis agus an sceitimín a thagann leis. Tá cúpla comhfreagairtí spórt coigríche a chlúdaigh an chraobh uile-Éireannach gur scríobh a lán faoi na gcluichí Ghaelacha agus a thug ómos do na gcluichí agus a gcuid imreoirí. Tá siúl againn do na cluichí a thugann an méid sásamh seo do na hÉireannaigh, fiú más imreoirí nó lucht féachanna atá ann, na cluichí go bhfuair na méid sin Éireannaigh iontacha bás ar son, na cluichí a chuireann iontas ar na gcoigríche, na cluichí a chuireann amach an pictiúr d’Éire mar náisiúin neamhspléach, go gcoinneoidh sí ag fás agus ag forbairt. Imrítear ár gcuid cluichí anois i Meiriceá, an Bhreatain, agus fiú an Astráil agus tá súil againn fiú i sna háiteanna seo go mbeidh fás agus forbairt iontach ar an C.L.G ann. Tá seans ann go dtiocfaidh ár t-am agus go mbeidh an C.L.G. mar gcluiche idirnáisiúnta, agus má thagann an lá sin cén Éireannaigh nach mbeadh bródúil as an lá sin? Fiú is dhuine amháin.


Excerpt from “Sarsfields News” 20th March 1966

By Don Dardis


Why follow and partake in Gaelic Games. Would it not be better for us in Ireland to adopt a game internationally played and recognised? Would it not help to promote Ireland in far foreign lands if we could produce really top class teams on this international front? Already some Irish teams of different sports have achieved fame and honour abroad. So why shouldn’t Gaelic players forsake their own game and throw in their lot with other more recognised games thereby providing more resources for these games? All these questions are asked, talked about and answered in some way anytime groups of Irishmen get together and discuss the subject of sport in Ireland. To say that one view is right and another wrong would to say the least be misleading. Each person is entitled to his or her opinion and all are entitled to choose or support the game of their choice and desire. Yet it can be stated that each nation benefits by having its own national sport and pastimes. If countries like England, Italy and Australia are proud – and how they are – of their cricket or skiing or tennis there is no reason why we shouldn’t be proud of our own Gaelic games – hurling, football, camogie and handball.  To let our game die or become of secondary importance to others would be allowing the nation to progress without her natural background and environment both of which are important factors.  Ireland would become just another state – another little piece on the world without anything special to show that she is truly Irish. Also is it not true that the Gaelic games are much more suited to the temperament of Irishmen than any other game,. It is doubtful if Irishmen on the whole could attain the same degree of skill at other games as they have done in their own games especially hurling. Indeed people of other nationalities who have witnessed our games have been amazed by them and have praised them for their skill and the excitement they provide. Some foreign sports correspondents who cover the All-Ireland Finals have written at length on Gaelic games and paid many tributes to the games and the players. So we hope that the games that bring so much joy to Irishmen whether they be players or spectators, the games that are part of our heritage for which many great Irishmen and women died for, the games that fascinate foreigners, the games that project the image of Ireland as an independent nation, will continue to develop and spread. In the U.S., Britain and even Australia our games are now played and let us hope that in these places too, the G.A.A. will flourish. The time may come when even the G.A.A. may be an international game and what Irishman would not be proud then. NONE
Lá Fhéile Pádraig agus Corn an Iarnróid.

Le Seaghan Pádraig.

 

Tá go leor dea-chuimhní agam ar eachtraí Lá Fhéile Pádraig agus mé im’ dhéagóir sna Seascaidí.

Tá cuimhní ghlinn agam bheith I bPáirc an Chróchaigh do cluichí ceannais Corn an Iarnróid. B’é Corn an Iarnróid an comórtas idir-chúigeach a thosnaíodh i 1927. Phiocfaí na hiománaithe agus na peileadóirí is fearr ó na chontae éagsúla chun imirt ar na fóirne cúigeach agus d’imríoodh cluichí ceannais an chomórtais ar an 17adh Márta gach bliain. I rith na Seascaidí bhíodh níos mó ná caoga míle duine I láthair ag na gcluichí ceannais. Deis iontach abhí ann chun na himreoirí is fearr sa tír ag imirt I gcoinne a chéile a fheiceál.

Mo laoch féin ón tréimhse sin ná an fathach fionn ó Áth Cliath, Des Foley, a imir iomáint agus peil agus fiú, d’imir sé san dá cluiche ceannais ar lá amháin.

Faraor ní raibh an suim chéanna ag an bpobal I gCorn an Iarnróid le déanaí agus cuireadh deireadh leis an gcomórtas i 2017.


St Patrick’s Day and The Railway Cup

Seaghan Pádraig


I have many happy memories of events of St Patrick’s Day as a teenager in the Sixties.

I have vivid memories of being in Croke Park for the finals of the Railway Cup. The Railway Cup was the interprovincial competition introduced in 1927. The foremost hurlers and footballers were selected from the various counties to play for the provincial teams and the finals of the competition were played on 17th March each year. During the Sixties more than 50,000 people attended the finals. It was a wonderful opportunity to see the best players in the country competing against each other.

My hero of this period was the blonde giant from Dublin, Des Foley, who played hurling and football and even played in both finals on the one day.

Unfortunately the public interest in the Railway Cup declined in recent times and the competition ended in 2017.Dúisigh Éire!

 

Don dara huair inár stair, déanfar Lá Fhéile Pádraig a cheiliúradh go fíorúil an tseachtain seo chugainn mar gheall ar an Leibhéal 5 Dianghlasáil. Imithe atá na paráidí suas agus síos na tíre, ag ceiliúradh gach rud Éireannach go healaíonta agus go cultúrtha, ag cur san áireamh an baint atá ag an gclub inár bparáid Sráidbhaile Leamhcáin féin.

Ina ionad sin beidh cainéal teilifíse tiomnaithe sé lá againn – ‘St Patrick’s Festival TV’ – a mbeidh curtha ar fáil inár 1.1m dtithe trí chainéal teilifíse Oireachtas TV chomh maith le ar líne chuig an 80m ‘clann Éireannach’ go hidirnáisiúnta.

Brandáilte mar Dúisigh Éire/Awaken Ireland, beidh na céadta gearrscannáin san ábhar a chlúdóidh ceol, ealaín, drámaíocht agus scéalaíocht i measc réimsí eile. Suimiúil go leor, is cosúil nach bhfuil mórán fócas ar spórt agus go háirithe ar ár gcluichí náisiúnta.

Áfach, ní chailltear gach rud. Tar éis an t-am sin go léir a chaitheamh taobh istigh ag cur le cultúr na hÉireann, is é an bealach is fearr chun an ceann a ghlanadh ná dul amach go dtí an mballa leis an gcamán agus sliotar nó chun na páirce leis an liathróid peile, agus do chuid scileanna CLG a fheabhsú roimh filleadh arís ar an imirt sna míosa atá romhainn!


Dúisigh Éire!


For the second time in our history, St Patrick’s Day will be celebrated virtually next week due to the ongoing Level 5 Lockdown.  Gone are the many parades up and down the country, celebrating all things Irish artistically and culturally, including the club’s involvement in our own Lucan village parade. 

Instead we will have a dedicated six-day TV channel – St Patrick’s Festival TV – which will be beamed into our 1.1m homes via the Oireachtas TV channel as well as online to the 80m ‘Irish family’ internationally. 

Branded as Dúisigh Éire/Awaken Ireland, the content will consist of hundreds of short films covering music, arts, theatre and storytelling among other areas.  Interestingly, there doesn’t appear to be much focus on sport and in particular our national games. 

But not all is lost.  After all that time spent indoors topping up on Irish culture, the best way to clear the head is to go out to the wall with the hurl and sliotar, or else to the park with the football, and hone up your GAA skills for when we return to play in the coming months!Fóram cóitseáil Na Sairséalaigh Leamhcán – 26/2/2021

Buíochas le Stiofan O’Congaile (bainisteoir Peil na mBan mionúr) a rinne an t-aistriúchán

 

Bhí an chéad fóram cóitseála ar siúl ón gclub ar-líne an Aoine seo chaite. Cuireadh é seo le chéile chun tacúl leis na ceardlainne iontachta a bhí ar siúl le cúpla mí anuas. An fís a bhí ann ná go mbeadh plé oscailte ar siúl chun deis a thabhairt ceisteanna chur agus moltaí a thabhairt. Bhí comhrá iontach oscailte ann le os cionn 30 cóitseálaithe i láthair.

Phléadh na topaicí seo a leanas:

filleadh ar traenáil/imirt;

Conas measúnú a dhéanamh ar na himreoirí

Aiseolas do na himreoirí

Gníomhaíochtaí a chur ar fáíl chun na himreoirí a choinneáil aclaí i rith an dianghlasáil.

Cómhrá fiúntach faoi fís cultúrtha a chur chun cinn sna foirne agus sa chlub.

Tá an t-aiseolas an-dearfach go dtí seo agus spéis mór léirithe tríd glaochanna gutháin uathu sin a bhi i láthair.

Beidh fóram eile á n-eagrú go luath le clár eagraithe roimh réidh. Beidh deis tugtha do na méantóirí gur mian leo labhairt faoi ábhar ar bith go bhfuil suim mhór acu ann agus beidh deis na hábhair sin a phléigh leis na rannpháirtithe go léir. GRMA David Moran


Lucan Sarsfields GAA Club Coaching Forum

On Friday 26 February, we held our first online forum for our club coaches. This was setup to compliment the excellent workshops that we have hosted in the club over the last few months. The hope was, that these recent online workshops would have left us with some questions or thoughts, which could be discussed, and, fortunately that seems to have been the case. We had an excellent turn out, with 30 coaches joining, what turned out to be a very free flowing, conversation covering a range of topics including; return to play ideas; measuring player performances; feedback to players; and keeping players active for the remainder of lockdown. The conversation ended with an interesting chat on the topic of developing culture within our teams, and within our club. The feedback has been very good, and I had several follow up phone calls with participants which, I think, is an indication of the success of the initiative. Our next step now is to host another forum in the coming weeks, with a few key topics set out in advance and to invite some of our mentors to speak on an issue they are passionate about before opening up the topic to the rest of the group. GRMA David Moran.      


Cill Aodáin 2021

Antoine Ó Raifteirí (1779-1835), agus ‘unknown author’


Anois teacht an Earraigh
Beidh an lá ag dul chun síneadh,
Is tar éis na féil Bríde
ardóidh mé mo sheol.
Ó chuir mé i mo cheann é
ní chónóidh mé choíche
Go seasfaidh mé síos
i lár Chontae Mhaigh Eo.


Ach tá Gardaí ar an mbóthar
Chun eist a chur orainn
Cén fáth a bhfuilimid
Ag dul 5km nó níos mó.
Fan sa bhaile, gach éinne,
Ar feadh cúpla seachtain,
Chun ár gcáirde, ar ngaolta
Agus sinn féin a choimeád beo.

 

Tá an vaccine ag teacht
Chun sinne a shábháil
I gceann cúpla mí
Le haon jab nódó.
Bí foighneach, a cháirde,
Tá saoirse ag teacht chugainn,
Agus buailfimid le chéile,
Chun ceiliúrad, gan stró.

Cill Aodáin 2021

Antoine Ó Raifteirí (1779-1835), and ‘unknown author’


Now coming of the Spring
The day will be lengthening
and after St. Brigid’s Day
I shall raise my sail
Since I put it into my head
I shall never stay put
Until I shall stand down
In the centre of County Mayo

 

But Gardaí are on the road
To ask us questions
Why we are
Going 5km or more
Stay at home everyone
For a couple of weeks
For our friends, our heros
all of us, to keep alive

 

The vaccine is coming,
To save us
In a few months
With one or two jabs,
Be patient, friends,
Freedom is coming,
And we’ll meet together,
To celebrate without stress.
Liffey Sound 96.4FM


Is beag chumainn CLG, más ann dóibh, a bhfuil bród orthu go bhfuil duine amháin,  gan trácht ar bheirt, iar-Chathaoirligh ina bpearsantachtaí raidió. Agus is beag duine de lucht tacaíochta Na Sáirséalaigh Leamhcáin a d’fhéadfadh a bheith ar an eolas gur onóir é seo atá ag an gCumann seo. Tá baint ag Padraig McGarrigle, a bhí ina Chathaoirleach ar Na Sáirséalaigh Leamhcáin go luath sna 1980idí, le raidió, lena n-áirítear stáisiúin mar RTE, North-West Radio agus Highlands Radio. Oícheanta Dé Domhnaigh ó 8-10pm, cuireann Padraig ceol Country Sounds, ceol tíre i láthair chomh maith le ballads ó gach cearn de na contaetha, ar Liffey Sound 96.4FM agus ar www.liffeysoundfm.ie. Is é Padraig Cathaoirleach reatha bhord Liffey Sound freisin. Cuireann Mick Roche, a bhí ina Chathaoirleach ar Na Sáirséalaigh Leamhcáin i 2006/7, Cracklin ’Country i láthair, seó traidisiúnta ceoil tíre clasaiceach, ina bhfuil ealaíontóirí as Meiriceá agus idirnáisiúnta, ar Liffey Sound ó 2-3pm, ar an Domhnach freisin. Glacann an dá seó le iarratais ó éisteoirí, déan teagmháil le info@liffeysoundfm.ie nó cracklincountry@gmail.com


Few, if any, GAA clubs can boast of having one, let alone two, ex-Chairmen go on to become radio personalities.  And few Lucan Sarsfields supporters may be aware that this is an honour held by this Club.  Padraig McGarrigle, who was Chairman of Lucan Sarsfields in the early 1980s, has long been associated with radio, including stations such as RTE, North-West Radio and Highlands Radio.  On Sunday nights from 8-10pm, Padraig presents Country Sounds, Country & Western music as well as Ballads from around the counties, on Liffey Sound 96.4FM and on www.liffeysoundfm.ie.  Padraig is also the current Chairman of the board of Liffey Sound.  Mick Roche, who was Chairman of Lucan Sarsfields in 2006/7, presents Cracklin’ Country, a traditional classic country music show, featuring US and international artists, on Liffey Sound from 2-3pm, also on Sundays. 

Both shows feature requests from listeners, contact info@liffeysoundfm.ie or cracklincountry@gmail.comPieta agus Na Sáirséalaigh Leamhcáin

Buíochas le Clíodhna Ní Bhuachalla (Camógaíocht agus Peil na mBan mionúr) a rinne an t-aistriúchán


Tá áthas ar Na Sáirséalaigh Leamhcáin a fhógair go mbeidh ár bhfoireann Peil na mBan Sinsearach mar ‘Pléadálaí’ Pieta, an carthanas náisiúnta do chosc féinmharaithe, do na céad trí bliana eile. Ár mbuíochas le John Mullen ó Na Sáirséalaigh Leamhcáin agus “Version1” as ucht an comhar seo a chur le chéile. Nóta beag:  Tá Pieta mar eagraíocht charthanúil, agus níl Pieta ag déanamh urraíocht ar Na Sáirséalaigh Leamhcáin. I 2006, d’ocsail Pieta a ndoraise don chéad uair i Leamhcáin, Baile Átha Cliath.   Ón am sin tá siad tar éis 58,000 duine, atá i n-anacair féinmharaithe nó atá ag déanamh féindochar dóibh fhéin, a fheiceáil agus a chabhrú. Ofrálann Pieta comhairle saor in aisce i 20 ionad timpeall na tíre. Táimid ríméadach as ucht an deis seo chun oibriú chomh cóngarach le Pieta. Chun níos mó eolas a fháil ar Pieta, féach ar https://www.pieta.ieLucan Sarsfields GAA Club are delighted to announce that our Ladies Senior Footballers will ‘Champion’ Pieta, the national suicide prevention charity, over the next 3 Years.   Thank you to John Mullen of Lucan Sarsfields and Version1 in putting this collaboration together.    Note that Pieta is a charitable organisation, and Pieta are not sponsoring Lucan Sarsfields.    Pieta first opened its doors in Lucan, County Dublin in 2006. Since then they have seen and helped over 58,000 people in suicidal distress or engaging in self-harm.    Pieta offers free counselling in 20 centres across Ireland. We are delighted to have the opportunity to work so closely with Pieta. For more information about Pieta, please visit https://www.pieta.ieTá sé in am don Chomortais CLG, le haghaigh daltaí i mbunscoileanna, meanscoileanna, agus daoine fasta! Féach ar:

https://www.gaa.ie/news/am-comortais-competition-time/


Competition time with the GAA, for pupils in primary schools, secondary schools, and adults! See:

https://www.gaa.ie/news/am-comortais-competition-time/Tá an Nuachtlitir CLG  Mí Márta, lán le nuacht agus eolas le haghaigh gach baill den chumainn anois le fáil ar

gaa.ie


The March GAA Club Newslettter containing news and information for all club members is now available at Here 

Ón gClub Sláintiúil

Buíochas le Liam O’Fearghail (Iománaíocht agus Peil mionúr) a rinne an t-aistriúchán

 

 MoShaol  Dúshlán tá gach ceim tábhachtach 

D’eirigh thar barr leis an dúshlán seo chun baill den club a fháil amach ag siúl. Le linn an dúshlán sé sheachtaine, bhí ochtó baill ó na Sairséalaigh Leamhcán ag siúl suas go 15,807 míle! Rinne 175 clubanna i Laighin an dúshlán chomh maith, agus chríochnaigh na Sairséalaigh san 24ú áit. Tá an CLG agus Irish Life ag thabhairt roinnt duaiseanna. B’fhéidir go mbeadh buaitéar againn i Leamhcáin! Lean oraibh ag tógáil céimeanna! https://mylife.irishlife.ie/mylife-spring-step-challenge-2021


Tionscnaíocht Ceannaireacht Óga Dermot Earley:

‘Bíonn do dhearcadh níos tabhachtaí ná do chumas, do chúiseanna níos tabhachtaí ná do mhodhanna, do mhisneach ná do chuid chlisteacht agus i gconaí coinigh do chroí san áit ceart’ – Dermot Earley Snr.


Thosaigh an Tionscnaíocht Ceannaireacht Óga Dermot Earley i Mhí Eanair agus is é seo an chéad uair gur tharla sé i Na Sairséalaigh Leamhcáin. Tá ochtar den ár mbaill óga ag déanamh ionadaíochta. Tá gach ceann de na ceithre chód ag glacadh páirt faoin treoir Eoin Gately agus Niamh Power. Chríochnaigh said an chéad móduil as trí cinn, a bhéas déanta ar zoom. Bíonn móduil a haon dírithe ar scilleanna féin agus scileanna ceannaireacht, ag tógáil féintuiscint, scileanna pobail, luachanna agus scileanna cumarsáide. Tosnóidh siad an dara mhóduil an tseachtain seo, dírithe ar a gcuid chumas chun a bheith mar cheannaire foirne, agus a gcuid scileanna a fheabhsú.

From the Healthy Club

MyLife Every Step Counts Challenge


This challenge has been a great success to get members out walking and running. During the 6 week challenge we had 80 members from Lucan Sarsfields clocking up 15,807 miles! 175 clubs participated in Leinster with Lucan Sarsfields finishing in 24th position. In addition to prizes announced by Irish Life, the GAA have added some extra prizes, so hopefully there will be some lucky winners in Lucan. Keep Stepping! https://mylife.irishlife.ie/mylife-spring-step-challenge-2021


Dermot Earley Youth Leadership Initiative:

Your attitude is more important than your ability, your motives are more important than your methods, your courage is more than your cleverness and always have your heart in the right place’ - Dermot Earley Snr.


The Dermot Earley Youth Leadership Initiative started back in January and this is the first time that it has been run in Lucan Sarsfields. 8 of our young members are representing all four codes in the club are taking part, under the guidance of Eoghan Gately and Niamh Power. They have now completed module one of three, which all had to be completed over zoom. Module one focuses on the individual and their leadership skill, building their self-awareness, community skills, values and communications skills. They will begin module two this week, which focuses on their ability to lead as part of a team enabling them to cultivate their skills further.Comhbhrón ó chroí le teaghlach Beegan ar bhás iar-mheantóir peile Lucan Sarsfields, Greg. Ar dheis Dé go raibh a anam.


Our sincere condolences to the Beegan family on the recent death of former Lucan Sarsfields football mentor, Greg. May he rest in peace.
Lató Na Sáirséalaigh Leamhcáin CLG, Pota Óir de  €3800

Buíochas le Marta Starczewska (Bainisteoir Peil na mBan Faoi 16B) a rinne an t-aistriúchán


Ní raibh aon buaiteoir phota óir de €3400 sa chrannchur a tharla ar an Déardaoin, an 4ú lá de Mhí Mhárta,  a raibh urraithe ag Henley Forklift Group. 


Tarraingíodh na huimhreacha seo a leanas: 1, 2, 5, agus 12.  

Buaiteoirí tobair an áidh a fhaigheann €30 an duine ná: 

Jimmy Stagg, Patrick O’Loughlin, Lawrence Fitzharris, Carol & Catherine, Joe & Margaret Byrne.  


Tá €3800 sa phota óir don tseachtain seo chugainn agus is é Dual Printing Ltd urraitheoir na seachtaine.

Tarlóidh an crannchur ar chúl doirse druidte  ar an Déardaoin, an 11ú lá de Mhí Mhárta ag 9 i.n. faoi bhainistiú Mary Flannery. Beidh sé beo ar an leathanach Facebook.  Déan cinnte go bhfuil d’iontráil curtha isteach agaibh roimh 6 i.n. oíche an chrannchuir, chun í a chur san áireamh sa chrannchur na seachtaine sin. Is féidir libh ticéadaí a cheannacht ar líne leis an nasc seo: http://bit.ly/LucanSarsfieldsClubLotto,


Go raibh míle maith agaibh as ucht tacú le Na Sárséalaigh Leamhcáin

           


Lucan Sarsfields GAA Club Lotto Jackpot €3800


There was no winner of the Club Lotto held on 4 March 2021 sponsored Henley Forklift Group

The numbers drawn were 1, 2, 5, and 12

Lucky Dip winners of €30 each: 

Jimmy Stagg, Patrick O’Loughlin, Lawrence Fitzharris, Carol & Catherine, Joe & Margaret Byrne. 


The Jackpot for the next draw, to be held on Thursday 11th March, is €3800, and is sponsored by Dual Printing Ltd.

The draw will be held behind closed doors at 9pm and live streamed on our Facebook page. Make sure your entry is submitted before 6pm on the evening of the draw to be included in that week’s draw, tickets can be purchased online at the following link:

http://bit.ly/LucanSarsfieldsClubLotto.


Thank You for supporting Lucan Sarsfields GAA Club

 

My sincere thanks to Michelle Uí Bhuachalla, Oifigeach Gaeilge, for her valued input and assistance in putting this edition of Club Notes together and to all those who 'volunteered' their services to translate the various articles, and in addition to those named above, to Michael O'Grady. GRMA, Paddy Lyons, PRO

share on entry